LOVSKA DRUŽINA
RADEČE

Močilno 7A
1433 RADEČE


LOVIŠČE LD
 
Opis lovišča:
Lovišče meri 5046 ha, skupne površine. Lovne površine je 4614 ha.
Lovišče spada v srednje gorska lovišča z povprečno nadmorsko višino
okoli 500 m.

Površina lovišča po kulturah


Gozdne površine:

mešani gozdovi
1896 ha
gozdovi s prevladujočimi iglavci
385 ha
gozdovi s prevladujočimi listavci
1058 ha
grmišča med polji in daljnovodi
15 ha
SKUPAJ
3354 ha


Kmetijske površine:

obdelovalne njive
480 ha
travniki in pašniki
641 ha
sadovnjaki in vinogradi
50 ha
ostale neograjene površine
50 ha
SKUPAJ
1221 ha


Vodne površine:

vodne površine
39 ha

Lovišče je razdeljeno na osem lovskih revirjev, in sicer: Vrhovo, Brunk,
Velika mlaka, Žebnik, Svibno, Čimerno, Jelovo in Jatna. Revirji so
ustanovljeni zaradi boljše preglednosti in boljšega nadzora nad loviščem
in pa tudi zaradi ugotavljanja stanja posamezne populacije divjadi.
Vsa biomelioratovna dela se planirajo in izvajajo po revirjih, razen večjih
del, ki se organizirajo na nivoju LD. Lovsko čuvajsko službo izvajajo vodje
revirjev, ki so praviloma lovski čuvaji ali lovski mojstri.

Oglejte si sliko revirja.

Lovišče lovske družine Radeče meji z naslednjimi lovskimi
družinami:

Na jugovzhodu z lovsko družino BOŠTANJ, na jugu z lovsko družino
ŠENTJANŽ, na zahodu z lovsko družino DOLE pri Litiji, na severozahodu
z lovsko družino PODKUM in DOBOVEC, na severu z lovsko družino
DOL priHrastniku in na severovzhodu z lovsko družino LOKA pri
Zidanem mostu.


Kontakt

Predsednik
Ludvik Klavs
GSM:031 823 233

Gospodar
Lado Karlovšek
GSM:041 472 488

Tajnik
Boštjan Ravnikar
GSM:041 765 357

Blagajnik
Robert Kmetič
GSM:041 312 154