LOVSKA DRUŽINA
RADEČE

Močilno 7A
1433 RADEČE


ZNAČILNOSTI BIOTOPA
 
Skupna površina lovišča znaša 5046 ha od tega je lovne površine
4614 ha in sicer je pretežno gozdnato, saj gozdovi pokrivajo skoraj
4/5 lovišča. Lovišče se razprostira od 200 m do skoraj 1000 m
nadmorske višine. Prevladujeta dva glavna tipa tal oziroma matičnih
podlag. V južnem delu na desnem bregu Sopote in Save prevladujejo
značilno rdečkasti, bogati glinasti skrilavci, z globokimi kislimi rjavimi
tlemi na prevladujejo gozdne združbe hrasta in bukve z belkasto bekico
in pa bukve z rebrenjačo, ki pa so delno spremenjeni z iglavci.
V preostalem delu srečujemo karbonate. Na ekstremnih legah jih
pokrivajo rendzine, kjer prevladujejo gozdne združbe črnega gabra in
bukve, črnega gabra in hrasta ter bora in košeničice. Na preostalih pa v
najboljšem primeru plitva do srednje globoka rjava tla, kjer prevladujejo
gozdne združbe bukve s kresničevjem in pa bukve z tevjem. Lovišče
ima dokaj ugodne hidrološke razmere, saj ima precej vodotokov.
Za navedene gozdne združbe je značilen dokaj bogat grmovni in zeliščni
sloj, ki sta pomembna za prehrano divjadi. V lovišču je 272 km
gozdnega roba, ki ima pomembno funkcijo povezovanja med dvema
ekosistemoma, kot sta gozd in polje. Le ta zagotavlja različne bivalne
in prehranske razmere, to pa prispeva k večji pestrosti živalskih vrst,
tudi tistih, ki so značilne za gozdni roba. Med prehransko pomemben
del lovišča spada tudi površina koridorja daljnovoda (cca 30 m), saj
mladi poganjki in popje lesnatih rastlin spadajo v naravno prehrano
parkljastih rastlinojedov. Znaten delež lovišča predstavljajo kmetijske
površine na katerih so zaradi intenzivnega kmetijstva, komasacij in
agromelioracij zelo osiromašene prehranske razmere, prav tako razmere
za kritje, razmnoževanje in podobno.


Kontakt

Predsednik
Ludvik Klavs
GSM:031 823 233

Gospodar
Lado Karlovšek
GSM:041 472 488

Tajnik
Boštjan Ravnikar
GSM:041 765 357

Blagajnik
Robert Kmetič
GSM:041 312 154